خدمات مشاوره، طراحي و پیاده سازی شبکه‌های کامپیوتری 

  •  تحلیل و بررسي وضعیت موجود و نیازهای جاری و آتي کاربران در سازمان هدف
  •  طراحي شبکه شامل مشخصات فني تجهیزات و نقشه ارتباطات و ساختار شبکه
  •  پیاده‌سازی طرح تایید شده براساس استانداردهای بین المللي
  •  بررسي و تست کارکرد توسط ابزارهای به روز تست شبکه و ارائه‌ی گزارش نهایي

خدمات زیرساخت شبکه

  •  مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی انواع شبکه‌های Wired کابلی و فیبر نوری
  •  مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی انواع شبکه‌های Outdoor , Indoor , Wireless 
  •  طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های WAN , LAN , MAN , VPLS , MPLS , VPN
  •  مشاوره، طراحی و اجرای امنیت زیر ساخت شبکه (منابع و کاربران)